PKN: wykaz aktualnych norm

Na stronie PKN opublikowano komunikat Nr 5 Prezesa PKN w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, na podstawie art. 11 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) ogłasza: Wykaz Polskich Norm wycofanych, których status pozostaje aktualny w procedurach oceny zgodności określonych w odpowiednich przepisach.

Utrata aktualności wymienionych Polskich Norm stosowanych  w ocenie zgodności następuje w terminach podanych w ogłoszeniu.

Nadanie Polskim Normom wycofanym statusu aktualnych do stosowania w ocenie zgodności w określonym terminie nie narusza innych przepisów określających w sposób odmienny ten termin (np. daty domniemania zgodności w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

Więcej

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017