Kurs „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych”

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

  • Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej
  • Projektowanie systemów różnicowania ciśnień w oparciu o normę PN-EN 12101-6:2007 oraz Instrukcję ITB 378/2002;
  • Projektowanie systemów wentylacji oddymiającej jednokondygnacyjnych obiektów budowlanych w oparciu o normy NFPA, CEN/TR, BS
  • Projektowanie systemów wentylacji pożarowej garaży
  • Projektowanie systemów wentylacji oddymiającej obiektów handlowo–usługowych w oparciu o normy NFPA, CEN/TR, BS
  • Obliczenia numeryczne (symulacje komputerowe) jako narządzenie wspomagające proces projektowania
  • Testy odbiorowe instalacji wentylacji pożarowej
  • Ćwiczenia projektowe
  • Egzamin

CHARAKTERYSTYKA KURSU

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asystentów projektantów, rzeczoznawców, pracowników Wydziałów Kontrolno–Rozpoznawczych PSP.
Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z obecnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Program zajęć obejmuje szczegółowe omówienie zasad projektowania systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych w oparciu o obowiązujące dokumenty normatywne (CEN, NFPA, BS, DIN).
W ramach prowadzonych wykładów przewidziano obszerny blok obejmujący ćwiczenia projektowe. Dodatkowo w ramach kursu przedstawione zostaną praktyczne zastosowania obliczeń numerycznych (CFD) wraz ze szczegółowym omówieniem analizy otrzymanych wyników oraz ich weryfikacji. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką prowadzenia testów odbiorowych instalacji wentylacji pożarowej.

TRYB REALIZACJI KURSU

Wykłady, ćwiczenia projektowe, egzamin końcowy.

EGZAMIN

Projekt końcowy z zakresu projektowania systemów wentylacji pożarowej wraz z obroną.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu z potwierdzeniem zdanego egzaminu.

TERMIN

7 – 9 kwietnia 2014 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt kursu, obejmujący materiały szkoleniowe, proces dydaktyczny, obiady, kawę, herbatę w czasie przerw, wynosi 1.400,00 PLN od osoby (bez kosztów zakwaterowania). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Filtrowej 1. Rozpoczęcie o godz. 10.30. Zakończenie ok. godz. 16.30.

Informacji na temat programu kursu udzielają:
Wojciech WĘGRZYŃSKI w.wegrzynski@itb.pl
Grzegorz KRAJEWSKI g.krajewski@itb.pl

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017